Utflukt

Redaktører: Taina Bucher og Siri Katinka Valdez

 

Hva er så arkitektur? Er det en blyantskisse på en krøllete serviett? Er det Operaen i Bjørvika? Er det sosialistiske drabantbyblokker? Den hjemmesnekra trehytta fra barndommen? Hva med internett, er det vår tids største byggverk? Hva er egentlig kjernen i arkitektur? Er det estetikk, funksjon, filosofi, politikk, universell utforming, eller bærekraftig design? Vi kan gå ut i byens gater og spørre et bredt utvalg av Oslos befolkning og få like mange like svar som ulike. For arkitektur er like konkret som det er abstrakt, like fysisk som det er utilgjengelig, like elitistisk som det er folkelig. Arkitektur kan på mange måter forstås som organiseringen av rom og bevegelse. Det handler om matematikk og affekt, om den euklidske geometrien, om flytende kontunuerlige forker og folder. Det handler om innlevelse og føleser. Å forstå arkitektur som noe organiserende og strukturerende, som noe som tillater men samtidig begrenser bevegelse i rom og tid gjør at mye i verden kan ses i lys av et arkitektonisk rammeverk. Slik snakker man da også om systemarkitektur, internettarkitektur eller informasjonsarkitektur innen IT-bransjen. I biologien og sosiologien brukes ofte arkitekturbegrepet for å snakke om ulike typer romdannelser. For den rfanske filosofen Michel Foucault er romdannelser uløselig knyttet til makt. Arkitektur handler ikke således om hvordan noe fremstår utenifra men først og fremst om hvordan den synliggjør de subjektene og relasjonene som befinner seg på innsiden. På det mest generelle har arkitekturbegrepet blitt brukt som en slags prefiks, særlig på engelsk. The architecture of governance, the architecture of participation, architecture of you name it. I en anmeldelse av alain de Bottons bok ‘The Architecture of Happiness’ i den engelske avisa The Guardian, skriver journalisten at arkitektur er altfor viktig til å overlates til arkitektene.

Hva vil de si å lage et nummer som handler om arkitektur? Først og fremst at det ikke egentlig finnes begrensninger, samtidig som begrepet krever avgrensing. Særlig de som allerede befinner seg ‘innefor’ feltet, akademikere, arkitekturskribenter og arkitekter selv, synes det kan virke som tema arkitektur blir for lite konkret. Samtidig er det nettopp blikket ‘utenifra’ som muliggjør å operere uproblematisk med begreper som allerede ‘betyr’ så mye for folk innenfor. Dette er også noe av Elizabeth Grosz poeng i boken ‘Architecture from the Outside’. I følge Grosz innebærer dette utenifra naturligvis noe annet enn en analyse av bygningers fasade. Snarere handler det om en nysgjerrighet som ikke tar seg hemme av feltets diskursive regler og som dermed står friere til å anlegge en grunnleggende utforskende og spørrende holdning. Muligens er det symptomatisk at mange av bidragsyterne til dette nummeret mer eller mindre kommer fra ‘innsiden’ likevel. Samtidig er det en innside som er leken, utfordrene og som stiller kritiske og viktige spørsmål.

I dette nummeret av Utflukt har vi invitert en rekke akademikere, journalister, kunstnere, forfattere, samt arkitektstudenter til å reflektere over hva arkitekturbegrepet kan romme. Vi er stolte av å kunne presentere et bredt spekter av svar, fra rektir på Bergen Arkitekhøgskole Marianne Skjulhaugs samfunnsrop Holdbare formsvar, Nora Fossums diskusjon om 3D representasjonens rolle i arkitekturen i Et bilde sier litt for mye mer enn tusen ord, Simon Strangers kryptiske celleverden i Byen Nem. Vendingen mot den ikke-euklidske digitale arkitekturen med dets topografiske og dekonstruksjonistiske vesen danner på ulikt vis bakteppe i Dietmar Stock-Niedens bidrag om Vitra-design museet og Fredrik Tygstrups Relationelle geografier. Arkitekturens makt til å sette dagsorden blir ikke bare synlig når FrP velger byrådsbrudd på grunn av Lambda, men også i Gro Laulands bidrag om flytting av Nasjonalgalleriets kunst til Vestbanen. Vi ønsker å vise at arkitektur ikke er noe statisk. Snarere er arkitektur i stadig bevegelse.

Et formgitt rom vil alltid åpne opp for nye rom avhengig av hvordan det brukes, oppleves og hvorvidt rommet er mottagelig for forandring. Med dette nummeret av Utflukt håper vi å åpne opp og gi rom for ulike tolkninger og møtepunkter til begrepet ARKITEKTUR. Hjertelig velkommen på visning!

Taina Bucher og Siri Katinka Valdez


⁄ 25. oktober · 2011 · [Print]